It Doarp
 

Dorpsvisie

Op 1 december 2011 is de dorpsvisie opgeleverd aan Dorpsbelangen en aangeboden aan burgemeester Hayo Apotheker.

De Visie is digitaal gepubliceerd in de vorm van een PDF bestand op een USBeantsje stick. 

Download hier de dorpsvisie Koudum 2025.

Dorpsbelangen Koudum

"Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Koudum" (DBK) zo is de statutaire naam. Opgericht op 3 maart 1913. De vereninging heeft tot doel het bevorderen van de belangen van het dorp Koudum, in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het plegen van overleg met het Gemeentebestuur van Nijefurd, het voeren van acties, het houden of doen houden van van lezingen, het verspreiden van geschriften, het bevorderen van het vreemdelingenverkeer en in het algemeen het bevorderen of tot stand brengen van al die zaken, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DBK telt op dit moment een kleine 1000 leden, op meer dan 90% van alle adressen te Koudum.

Contributie en ledenadministratie

De contributie is 12,50 euro per jaar en gaat per automatische incasso.

Vanaf 1-1-2016 is de contributie 13,50 euro per jaar.

Elders op deze websitepagina vindt u het in te vullen (SEPA) formulier.

De automatische incasso wordt jaarlijks geïnd op 30 juni.
U ontvangt de dorpskrant Bulte Nijs dan gratis 10 keer per jaar.

Ledenadministratie Dorpsbelangen Koudum:
p/a dhr. A. Hoekema, t Heale paed 13, 8723 AG Koudum
e-mail: dbkoudum@gmail.com

Bestuur

Libbe Zijlstra Voorzitter Achter de Tuinen 9 523909
Joke van der Kooi Secretaris Gerben Ypmastraat 28 523020
Thys Wadman Vice voorzitter Nieuwe weg A13 521957
Oane Peterson algemeen lid Onderweg 15 850733
Thea Schotanus - Dijkstra notuliste / algemeen lid Douwe van Epemastraat 28 531408
Gerben Brouwer algemeen lid Spoarleane 6 522725
Andries Hoekema penningmeester 't Heale paed 13 522790

Het bestuur in januari 2015

Van links naar rechts: Andries Hoekema, Gerben Brouwer, Thys Wadman, Mirjam Lageweg - Feenstra, Thea Schotanus - Dijkstra, Oane Peterson en Libbe Zijlstra.

Secretariaat Dorpsbelangen Koudum

Joke van der Kooi

Gerben Ypmastraat 28
8723 CR Koudum

0514 -523020

e-mail: dbkoudum@gmail.com