Bedrijven & Instellingen
 

BETANKE

Wy wolle alle minsken dy?t  ús in kaartsje, in blomke of in oare attinsje stjoerden, fanwege ús saffieren houliks jubileum, hertlik betankje. It wie yn ien wurd, hertverwaarmjend.Groetnis,

Ulfert de Jong, Jitske Munniksma 

Bedankt 

Hiermee willen wij jullie bedanken voor de vele attenties bij ons 60 jarige trouwdag die wij hebben ontvangen. 

Tj. en S. Jaarsma ?  Smid 

VERJAARDAGEN

15 augustus mevr. F. Zeldenrust-Grouwstra, Dammenseweg 29 (81 jaar)

28 augustus dhr. W. Boersma, It Heechhout 3 (81 jaar)

31 augustus dhr. P. Feenstra Zwarteweg  11 (87 jaar)