Wmo Adviesraad regio Nijefurd

Adviesraad voor lokale cliëntenparticipatie


De Wmo Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld door het College B&W.

De gemeente betrekt de Wmo Adviesraad bij de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In de Wmo Adviesraad zijn organisaties van belanghebbenden door middel van hun vertegenwoordigers betrokken bij het Wmo beleid.

Burgerparticipatie is een essentieel onderdeel van de Wmo. Het instellen door de gemeente van een Wmo Adviesraad is een onderdeel daarvan.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning
Iedereen doet mee

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.
De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De Wmo is ingevoerd in 2007 en vervangt een aantal wetten:

  • Wet voorziening gehandicapten (Wvg). De Wvg regelde voorzieningen voor mensen met een beperking of handicap.
  • Welzijnswet. De Welzijnswet regelde  welzijnswerk, zoals maatschappelijk werk,  de peuterspeelplaats, jongerenwerk,  buurthuizen en vrouwenopvang.
  • Huishoudelijke hulp uit de AWBZ. Met de  invoering van de Wmo is uw gemeente verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp  als u die nodig heeft.

De 9 prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning:

1.    sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken en buurten

2.    jeugdbeleid en opvoedingsondersteuning

3.    informatie, advies en cliëntondersteuning

4.    mantelzorgers en vrijwilligerswerk ondersteuning

5.    bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, en voor mensen met chronische, psychische of psychosociale problemen.

6.    verlenen van voorzieningen ten behoeve van het behouden en bevorderen van zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer

7.    maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld)

8.    bevorderen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

9.    verslavingsbeleid

Weet waar je moet zijn

Er zijn Wmo-loketten waar u met al uw vragen voor ondersteuning en verzorging terecht kan.
Onder andere voor:
-    hulp bij het huishouden
-    persoonlijke verzorging
-    hulpmiddelen
-    woningaanpassingen
-    geestelijke hulp
-    vervoersvoorzieningen

Gemeenteloketten voor Wmo:

   Workum,    Merk 1
   Bolsward,   Kerkstraat 1
   Sneek,        Markstraat 12
telefoon: 0515 489 000
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur,
vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur.

Wmo-loketten:

   Balk, Dubbelstraat 1
telefoon: 0515 489 000
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur
woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.

   Lemmer, Wiepke Hofstraat 5
telefoon: 0515 489 000
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur
vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Wat doet de Wmo Adviesraad

De Wmo Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over zaken aangaande het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het gevraagde advies gaat vooral over beleids- zaken als verordeningen, het ongevraagde advies kan ook gaan over beleidszaken maar vooral over de uitvoering daarvan. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan zaken die onder de 9 prestatievelden vallen.

Deze zaken kunnen aangedragen zijn door cliënten / burgers of maatschappelijke belangen- of cliëntenorganisaties die op de een of andere wijze betrokken zijn bij het beleid of de uitvoering van de Wmo.

Bij de adviezen die worden uitgebracht, gaat het niet om individuele burgers of zaken maar over het vaststellen, het uitvoeren en het controleren van het beleid binnen de Wmo.

Doel van de Wmo Adviesraad is;

1.    het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wmo door zelforganisaties vanuit onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid.
2.    het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het lokale Wmo-beleid.

De Wmo Adviesraad regio Nijefurd

bestaat uit:

mevrouw  J. Valkonet, Stavoren, voorzitter, tel. 0514 682 098
mevrouw  A. Schaper, Molkwerum, secretaris, tel. 0625 253 480
mevrouw  A. Meijer, Koudum, tel. 0514 521 696
mevrouw S. Hofman, Workum tel. 0515 542 212
de heer  M. Bijlsma, Workum,  tel. 0629 175 158.
de heer  J. Feenstra, Workum,  tel. 0515 542 628

Ons e-mailadres is:
wmoadviesraadnijefurd(at)gmail.com

Heeft u suggesties voor verbeteringen op het
gebied van zorg, welzijn of voorzieningen
neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u vinden op:

www.zorgwijzer.nl
www.szw.nl