CBS it Grovestinshôf

In het hart van Koudum aan 't Heale Paed staat de Christelijke basisschool "it Grovestinshôf" De naam van de school is ontleend aan de nabijgelegen stins (landhuis) Grovestins. Op de plaats waar vroeger de tuin (it hôf) lag is in 1973 de school gebouwd.

 

Christelijke Basisschool It Grovestinshôf

Adresgegevens:

 

’t Heale Paed 1

8723AG Koudum

Tel: 0514-522194

 

Email: grovestinshof@nijegaast.nl

Website: www.nijegaast.nl 

 

Schoolleider: Ackelyn Stapensea

 

 

Nu

Op dit moment bezoeken ruim 160 leerlingen onze school. Vanaf 4 jaar zijn ze van harte welkom in groep 1.

Maar ook tussentijds bijvoorbeeld na een verhuizing kunt u uw kind bij ons aanmelden. Wilt u graag de school bezichtigen of stelt u een gesprek op prijs, u bent van harte welkom. Graag vooraf even een afspraak maken.

Belangrijke aspecten in onze school zijn: respect voor elkaar, vertrouwen in jezelf en een ander, veiligheid en zelfstandigheid.

Vanaf groep 1 start het leerproces, gelukkig is er in de eerste leerjaren voldoende tijd over om lekker te spelen zowel binnen als buiten.
In groep 1 en 2 wordt veelal via thema’s gewerkt, te denken valt aan: herfst, boeken, Sinterklaas, lente, vakantie enz.
Deze thema’s staan ook uitgebreid beschreven in de methode “Schatkist” die wij gebruiken. Door met de methode ‘Schatkist’te werken zijn kinderen voldoende toegerust om in groep 3 te starten met rekenen en aanvankelijk lezen.

Kanjertraining

feestavond in de klink

 Al onze leerkrachten zijn opgeleid als ‘Kanjertrainer’ en mogen ook deze lessen in de groep geven. De lessen besteden aandacht aan: zelfvertrouwen, spelen met elkaar, conflicten oplossen.

Via de lessen leren de kinderen sociale vaardigheden.


Wij hanteren de volgende vijf afspraken:  
-    We vertrouwen elkaar
-    We helpen elkaar
-    Je speelt niet de baas
-    We lachen elkaar niet uit
-    Je bent of doet niet zielig

Weeksluiting

 Wij zijn een christelijke school en besteden iedere dag tijd aan Bijbelverhalen, christelijke liedjes en gebed. Eén keer in de veertien dagen is er een weeksluiting die door één van onze groepen wordt verzorgd.
Eén keer in de maand mogen ook de ouders van de groep die het organiseert komen.
De belangstelling is over het algemeen groot en ouders waarderen dit enorm.

oefenen voor het "bernesjongfestival

Zelfstandig werken

 Wij hebben een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 ontwikkeld.
De kinderen van groep 1 en 2 werken met een kleurenklok en leren op die manier al in een vroeg stadium even zelf te werken. De leerkracht heeft dan tijd om individuele hulp te bieden.
Vanaf groep 4 wordt er met een dagtaak gewerkt, kinderen mogen zelf kiezen wanneer ze welke opdracht maken, Natuurlijk zijn er wel instructiemomenten ingepast. Vanaf groep 6 werken de kinderen met een weektaak.

Digitaal schoolbord

Op dit moment hebben wij in groep 7 en 8 een digitaal schoolbord. Binnenkort komen er ook borden in groep 5 en 6.

                            
De leerkracht kan les geven met het bord maar ook filmpjes laten zien die bij een bepaald onderwerp horen.
Onderwijs wordt op deze manier interactiever en aantrekkelijker voor kinderen.


Taal en lezen

De komende jaren gaan wij extra aandacht besteden aan taal en lezen.
Via het project ‘Taal aan zet” hebben wij subsidie ontvangen.
De nadruk zal liggen op technisch lezen, een leesrijke leeromgeving en interactief voorlezen.

Ouderpanel

U als ouder kunt meepraten over het onderwijs dat wij aan uw kind(eren) bieden. Drie keer per jaar wordt er een onderwerp behandeld, middels onze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging. Per slot van rekening maken wij samen onderwijs.