Nieuws & Activiteiten
 

Biogas

Dorpsbelangen werkgroep “Duurzaam Koudum” heeft onderzoek gedaan naar mestvergisting en in het bijzonder de haalbaarheid van een gezamenlijke mestvergistingsinstallatie voor 10 Koudumer boeren. Met mestvergisting kan duurzame energie worden opgewekt. Het biogas (methaan) dat vrijkomt wordt gebruikt voor de opwekking van stroom, hierbij komt ook warmte vrij. De mest van de 700 melkkoeien en 20.000 kippen zou, in combinatie met de toevoeging van mais, voldoende biogas opleveren om Koudum van elektriciteit te kunnen voorzien.

 

Biogas (vervolg van voorpagina)

De verwerkte mest kan gewoon worden uitgereden op het land en geeft in de landbouw resultaten die beter zijn dan kunstmest, bovendien stinkt het niet.

 

Het rendement van een mestvergistingsinstallatie verbetert sterk als naast de mest covergistingsmateriaal bijv. mais wordt toegevoegd. Hiermee zou in de gekozen opzet een verantwoorde exploitatie mogelijke zijn echter de kosten die het mesttransport van en naar de gezamenlijke installatie met zich mee brengt maken het op dit moment niet aantrekkelijk om de installatie te bouwen.

 

De gemeente eist bovendien dat gezamenlijke installaties op een bedrijventerrein moeten worden gevestigd wat hogere kosten met zich mee brengt. Een voordeel van een dergelijke opzet zou kunnen zijn dat de vrijkomende warmte benut zou kunnen worden door de belendende bedrijven.

 

De werkgroep wordt binnenkort ontbonden, enkele leden overwegen om voor zichzelf een solitaire installatie op hun eigen erf te bouwen. Ook wordt nader onderzocht om het nieuw aan te leggen bedrijven terrein te Koudum te voorzien van een eventueel kleiner opgezette installatie.

 

Onduidelijkheid over de precieze inhoud van de nieuwe Europese mestwet is op dit moment mede een rem op de bouw van biogasinstallaties. Op 9 februari gaat een delegatie van regionale bestuurders en agrariërs op excursie naar Duitsland waar op dit moment al 2000 veelal solitaire installaties actief zijn op de grotere veehouderijen. In Denemarken werkt men meer met gezamenlijke installaties, daar haalt men op dit moment 15% van de totale energiebehoefte uit Biogas. In beide landen is de regeringssubsidie op duurzame energie hoger dan in Nederland.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Leader+ fonds.