Verenigingen & Stichtingen
 

Optocht 1925 ?

Jan de Vries skriuwt bij dizze foto:
"Dizze foto is fan omtrint 1925 en makke op de pleats fan Ulke Dijkstra. It hok op de eftergrûn is goed 30 jier lyn sloopt (troch myn skoanheit.) Ik wit it noch wol, de âldboer Bertus koe neat fuortgoaie en hie yn syn libben it hok hielendal folstoud mei allerhande rotsoai, de ynhâld hat wol in wike brând.
Ulke hat syn gesin op de fersierde bolderkarre. Ulke wie widner, syn frou is ferstoarn flak nei de berte fan Tommie dy't njonken Ulke op de karre sit. It famke op de fyts is Japke. Neist Tommy sit Corrie en efter Tommie sit Sietske.
(Beppe) Feikje sit efter yn e midden mei rjochts húshaldster Trijntje Bloemsma en links in ûnbekind famke.
De foto komt fan Afke Dijkstra út Snits, pakesizzer fan Ulke, (dochter fan neamde Bertus)."

Optocht 1929

Drie foto's genomen op 5 september 1929 te Koudum. Het lijkt een optocht. Ze komen waarschijnlijk vanaf het terrein van de zuivelfabriek. Na de wagen met de matrozen komt een open wagen met een twee-span paarden er voor en dan een vrachtauto. Op de foto hieronder zie je deze wagen en de auto op het terrein van de zuivelfabriek.

Hier de open wagen naast de tuin bij de zuivelfabriek op 5 september 1929. Voorop Sietze Haitsma en Japke Dijkstra. Achterop Roel Bijlsma en Griet Hoekstra, de vriendin van Japke en alle vier in Hindelooper kostuum. Beide stelletjes zijn later getrouwd. Sietze was boer op de boerderij in de Poel, waar ook zijn vader Hendrik boerde. Roel heeft theologie gestudeerd. Griet is een dochter van Rinze Hoekstra de kastelein op Galamadammen.

Bovenste rij: Aukje Harsta, Doetie Harsta, Mettje de Boer, Harm Drost.

v.l.n.r.:Cobi de Boer, Hetty Harsta, Marie pries, Boukje de Boer.
Jan Pries, Geertje Drost, Max de Boer

De foto`s zijn afkomstig uit het archief van de Werkgroep Historisch Koudum