Verenigingen & Stichtingen
 

Stichting Trochgean

Wie is de Stichting Trochgean?

De Stichting Trochgean is destijds opgericht als actiecomite voor de instandhouding van de treinverbinding Stavoren-Koudum/Molkwerum. Gelukkig is de treinverbinding behouden. Daarna heeft de Stichting een tijdje niet actief geweest.

Na de herindeling werd het gemeentehuis in Koudum gesloten en ging er een stukje werkgelegenheid verloren. Een aantal inwoners vond dit geen goede zaak voor Koudum en mede daarom is de Stichting Trochgean heropgericht.

Als eerste project is het huidige Morraplan gerealiseerd zie verder Waterdorp Morraplan>> Het verdiende kapitaaltje werd niet door de zeven leden van trochgean op hun prive rekening geboekt, maar wordt als stichtingsgeld beheerd. De rente "appels" van dit geld wordt aangewend voor diverse Koudumer zaken, zoals: terreinverlichting van het voetbalveld, een nieuwe bar, geluidsinstallatie en stoelen in gemeenschapcentrum de Klink. Financiële garantstellingen werden verleend voor het 1 ste en 2 de Dobbe festival en voor Simmer 2000. Naast bovengenoemde zaken werden er nog velen ondersteund. zie sponsoring>>

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

    1. Dhr. Jo de Vries, Zwarteweg 17, Koudum, voorzitter
    2. Dhr. G. Zwerver, Ds. L. Tinholtstraat 42, Koudum, secr./penn.

De slogan "een dorp wat leeft bouwt aan zijn toekomst" is altijd de rode draad geweest om veel energie in allerlei overleg organen te steken. Stichting Trochgean heeft o.a. met het realiseren van it Morraplan een goede start kunnen maken waar vele bedrijven, burgers en verenigingen baat bij hebben gehad.

Doelstellingen

Het doel van de Stichting Trochgean is onder andere het opstellen en het (doen) uitvoeren van plannen. Ook het bevorderen en ondersteunen van plannen van anderen behoort tot de doelstellingen van de stichting. Voorwaarde is echter wel dat de plannen kunnen leiden tot een verbetering van het welzijn van de inwoners van de Zuiwesthoek van Friesland en in het bijzonder de inwoners van het dorp Koudum.

Dit doel tracht de stichting te bereiken door het ontwikkelen van plannen, of door derden aan te sporen om activiteiten te ontplooien en ze om te zetten tot concrete plannen.

Het vermogen wat nodig is om de doelstellingen te bereiken wordt gevormd door bijvoorbeeld: giften/donaties, erfstellingen en legaten.